img-book Sale!
SKU: SP004107 Category: Tag:

Truyện Thúy Kiều

“Truyện Kiều còn, tiếng ta còn; Tiếng ta còn, nước ta còn.” (Phạm Quỳnh) Ấn bản do Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim hiệu khảo “Buồn trông cửa bế chiều hôm, Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa Buồn trông ngọn nước mới sa, Hoa trôi man mác, biết là về đâu? Buồn trông nội cỏ dầu dầu Chân mây mặt đất một màu xanh xanh, BUồn trông gió cuốn mặt duyềnh, Ầm ầm tiếng sáng kêu quanh ghế ngồi… “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn; Tiếng ta còn, nước ta còn.”

50,000 42,500

2 in stock

Quantity:
Tag:
About This Book
Overview

“Truyện Kiều còn, tiếng ta còn; Tiếng ta còn, nước ta còn.” (Phạm Quỳnh) Ấn bản do Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim hiệu khảo “Buồn trông cửa bế chiều hôm, Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa Buồn trông ngọn nước mới sa, Hoa trôi man mác, biết là về đâu? Buồn trông nội cỏ dầu dầu Chân mây mặt đất một màu xanh xanh, BUồn trông gió cuốn mặt duyềnh, Ầm ầm tiếng sáng kêu quanh ghế ngồi… “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn; Tiếng ta còn, nước ta còn.”